English Fun for Kids

UpGrade Primary Classes – English Fun for Kids
  • UpGrade English Fun For Kids (ages 6-9)
  • UpGrade English Fun For Kids (ages 10-12)
english-kid
English Fun for Kids courses are designed to guide young learners through imaginative activities with a balance between communication and grammar practice. Each level offers a well-structured syllabus integrating a variety of activities, singing, exciting games and puzzles to help support young learners in their development of early English skills.

ภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก เป็นชั้นเรียนเล็กๆ ไม่เกิน 10 คน กิจกรรมในชั้นเรียน ส่งเสริมให้นักเรียนมีโอกาสได้ใช้ภาษาอังกฤษ ทั้งการพูด การฟัง การสื่อสารและการออกเสียง ผ่านกิจกรรมต่างๆ แบบธรรมชาติ ทำให้เด็กๆ เรียนรู้ได้รวดเร็ว และปลูกฝังให้เด็กๆ รักการเรียนภาษาอังกฤษ หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับเด็กได้แก่

ภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนอายุ 6 – 9 ปี (ประถม 1-3) เรียนคำศัพท์ต่างๆ เพิ่มมากขึ้น การใช้ไวยากรณ์อย่างง่ายๆ การสื่อสารภาษาอังกฤษ มีการสนทนา พูดคุย โต้ตอบ มีการเล่นเกมส์ร่วมกัน การจำลองสถานการณ์ต่างๆ และร้องเพลงภาษาอังกฤษ เพิ่มความสนุกสนานในการเรียน ทำให้เพลิดเพลินและรักการเรียนภาษาอังกฤษ

ภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนอายุ 10 – 12 ปี  (ประถม 4 – 6 ) การเรียนภาษาอังกฤษระดับนี้ เป็นระดับที่สูงขึ้น ทั้งไวยากรณ์ คำศัพท์ และการสื่อสารภาษาอังกฤษ พร้อมทั้งมีการเขียนภาษาอังกฤษด้วย เพื่อเพิ่มทักษะด้านภาษามากขึ้น ทำให้มีความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษ