Upgrade Academic Center

slide_bkk_1

UpGrade Academic Center จัดตั้งขึ้นโดยทีมงานที่มีประสบการณ์ด้านการศึกษา หลักสูตรนานาชาติมากกว่า 20 ปี จึงเข้าใจความต้องการของนักเรียนที่ต้องการพัฒนาภาษาอังกฤษหรือเรียนต่อหลักสูตรนานาชาติเป็นอย่างดี การเรียนการสอนเน้นคุณภาพและมีส่วนร่วมในชั้นเรียนเพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้เรียน
Why study with Upgrade
 • ชั้นเรียนมีขนาดเล็ก อาจารย์ดูแลได้ทั่วถึง
 • นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนตลอดเวลา ทำให้มั่นใจการใช้ภาษามากขั้น
 • อาจารย์เจ้าของภาษาที่มีคุณวุฒิ และประสบการณ์การสอน
 • ตรงใจ ตรงประเด็น หลักสูตรออกแบบให้เหมาะสมและตรงกับความต้องการมากที่สุด
 • มีผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาให้คำแนะด้านการเรียนหลักสูตรนานาชาติ และการศึกษาต่อต่างประเทศ
บริการของ UpGrade Academic Center
 • จัดสอนภาษาอังกฤษสำหรับเด็กเล็ก
 • บริการสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้สนใจทั่วไป
 • บริการจัดอบรมภาษาอังกฤษหลักสูตรต่าง ๆ ให้กับหน่วยงานทั่วไป
  (Corporate English Training)
 • บริการจัด Study Tour เพื่อไปเยื่ยมชม สถาบันการศึกษาและหน่วยงานในต่างประเทศ
 • จัดกิจกรรมพัฒนาภาษาต่าง ๆ เช่น English Camp สำหรับโรงเรียนและหน่วยงานต่าง ๆ
 • มีผู้เชี่ยวชาญให้คำแนะนำด้านการศึกษาต่อหลักสูตรนานาชาติในประเทศไทย