Upgrade Family

 คุณอุดมรัตน์ ทิวะทรัพย์ 

K-Udomrat
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
การศึกษา กศบ. (วิทยาศาสตร์) มหาวิทยาลัยศรีนครินทราวิโรฒ บางแสน

Certificate in Advanced English Communication University of Otago, New Zealand MBA. (Human Resource Management) Southeast Asia University, Thailand

ประวัติการทำงาน   อดีตอาจารย์แนะแนวและนายทะเบียน และผู้ช่วยคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ผ่านงานให้คำปรึกษาด้านการเรียน การเทียบโอนหน่วยกิตให้กับนักศึกษาและผู้ปกครอง เคยดูแลการบริหารจัดการด้านการเรียนการสอน วิเคราะห์และจัดทำแผนงานด้านการศึกษาที่วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดลมานานมากกว่า 20 ปี
“ จากประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมา ทำให้ UpGrade ไม่เหมือนที่อื่นค่ะ หลายครั้ง ๆ เราจะทำงานร่วมกันระหว่างนักเรียน ผู้ปกครอง และอาจารย์ผู้สอนเพื่อให้เกิดประโยชน์กับผู้เรียนมากที่สุด ที่นี่มีทั้งความรู้ และการให้คำปรึกษาด้านการเรียนค่ะ คุณภาพของอาจารย์ผู้สอนก็มีความสำคัญมากค่ะ คือต้องมีความรู้ มีทักษะในการสอน และเข้าใจผู้เรียน ”


 คุณกิ่งพยอม รอดคลองตัน  gingpayom

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษา
การศึกษาศศบ.(บ้านและชุมชน) (2526) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
MBA. (General Management) Central Queensland University, Australia Master of Tourism Curtin University, Australia

ประวัติการทำงาน  ผ่านประสบการณ์ทำงาน NGO การทำงานในบริษัทเอกชน เคยเป็น Education Counselor ให้คำแนะนำกับนักเรียนที่ต้องการไปเรียนต่อในต่างประเทศ อดีต Senior Chief of Admission ที่วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ดูแลงานด้านการรับสมัครและการคัดเลือกนักศึกษาใหม่ และอดีตหัวหน้าบริการวิชาการ รับผิดชอบจัดกิจกรรมบริการวิชาการ เช่น การอบรม การจัดสอนภาษาอังกฤษสำหรับบุคลภายนอก ที่วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
“ที่ UpGrade เราดูแลนักเรียนเหมือนคนในครอบครัวเดียวกัน คือเราอาจไม่ตามใจทุกอย่าง มีการว่ากล่าวตักเตือน นักเรียน ครู และเจ้าหน้ามีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันค่ะ ดิฉันให้ความสำคัญกับการให้คำแนะนำที่ถูกต้องกับนักเรียน และคุณภาพของครูผู้สอน มาเป็นครอบครัว UpGrade สิคะ”