มารู้จักมหิดลอินเตอร์ หรือ MUIC (ตอนที่ 1 )

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล มีชื่อเดิมว่า โครงการศึกษาปริญญาตรี สำหรับนักศึกษานานาชาติ หรือStudents Degree Program ชื่อย่อ ISDP เริ่มก่อตั้งเมื่อปี 2529 มีนักเรียนครั้งแรก 45 คน และเปิดสอนเพียงสองหลักสูตรคือวิทยาศาสตร์และการจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

home
ISDP เจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง มีนักศึกษา อาจารย์และพนักงานเพิ่มขึ้นรวมทั้งมีการเปิดสอนหลักสูตรต่าง ๆ เพิ่มเติม และในปี 2539 มหาวิทยาลัยมหิดลได้จัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol University International College ) มีฐานะเทียบเท่ากับคณะหนึ่งในมหาวิทยาลัยมหิดล นับเป็นสถาบันการศึกษาของรัฐบาลแห่งแรกที่เปิดสอนหลักสูตรนานาชาติ

ปัจจุบัน มหิดลอินเตอร์ หรือ MUIC มีนักเรียนมากกว่า 3,000 คน เปิดสอนในระดับปริญญาตรี 19 สาขาวิชา และเปิดสอนในระดับปริญญาโทร 2 สาขาวิชา นอกจากนี้มหิดลอินเตอร์มีศูนย์เตรียมความพร้อมด้านภาษาและคณิตศาสตร์ (The Preparation Center for Language and Mathematics ) หรือ เรียกสั้นว่า PC เพื่อเตรียมความพร้อมด้านภาษา และคณิตศาสตร์ให้กับนักเรียนที่สอบคัดเลือกคัดเลือกเป็นนักศึกษาใหม่ไม่ผ่านตามเกณฑ์ แต่มีความตั้งใจในการเรียนและมีแนวโน้มที่จะพัฒนาตัวเองให้มีความสามารถทางภาษามากขึ้น ครั้งหน้าเราจะคุยกันเรื่อง การรับนักศึกษาใหม่ของมหิดลอินเตอร์ แต่ตอนนี้เรามีดูสิว่า MUIC เปิดสอนอะไรบ้าง

หลักสูตร และสาขาวิชาที่ MUIC เปิดสอน
ระดับปริญญาตรี

 

[column_half]

หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต
สาขาการออกแบบนิเทศศิลป์
สาขาวิชาการผลิตแอนิเมชั่น
สาขาวิชาการผลิตสื่อภาพยนตร์
สาขาวิชาการผลิตสื่อโทรทัศน์
สาขาวิชาสังคมศาสตร์

[/column_half][column_half_last]

หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
สาขาวิชาเคมี
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
สาขาวิชาฟิสิกส์

[/column_half_last]
[column_half]

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต
สาขาวิศวกรรมศาสตร์คอมพิวเตอร์

[/column_half][column_half_last]

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
สาขาการเงิน
สาขาวิชาระบบสารสนเทศ
สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ
สาขาวิชาการตลาด
การจัดการการบริการนานาชาติ

[/column_half_last]
ระดับปริญญาโท

Master of Management in International Hospitality Management
Mater of Business Administration in Business Modeling and Development